วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ BM606

ข้อสอบ BM606
อ.วัชรากรณ์ (20 คะแนน)
                1. เพราะเหตุอะไร ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องพึ่งพาการวิจัย ในการทำธุรกิจ (10 คะแนน)
                2.  ถ้าท่านต้องทำวิจัยธุรกิจเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการซื้อการใช้กางเกงยีนส์ของวัยรุ่นในกทม.        ให้ท่านออกแบบการทำวิจัยในประเด็นต่อไปนี้
                                2.1  กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย (2 คะแนน)
                                2.2  กำหนดประชากรการวิจัย (2 คะแนน)
                                2.3  กำหนดแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ในการเขียนโครงการวิจัย (2 คะแนน)
                                2.4  ให้ออกแบบการเลือกตัวอย่าง (Sampling design) (4 คะแนน)

อ.เตือนใจ (20 คะแนน)
                1.  ให้ระบุตัวแปรที่ศึกษา สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแสดงขอบเขตวิกฤต ของสมมติฐานการวิจัยต่อไปนี้
                                1)  ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
                                2)  พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิคส์แตกต่างกันตามรายได้ของผู้บริโภค
3)  ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนเปิดประเภทตราสารหนี้ของนักลงทุนรายย่อย
4)  ผู้ที่เคยซื้อ และผู้ที่ไม่เคยซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีระดับการยอมรับโดยรวมต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน
2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยที่ว่า นักลงทุนรายย่อยที่มีเพศต่างกัน            มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทตราสารหนี้ต่างกัน แสดงไว้ในตาราง 1 และ 2 ดังนี้
ตาราง 1
เพศ
n
X
Std. Deviation
Std. Error Mean
ชาย
162
3.88
0.691
0.054
หญิง
223
3.40
0.764
0.051
ตาราง 2


Levene’s test for equality of variances
t-test for equality of mean
F
Sig
t
df
Sig (2-tailed)
Mean difference
Equal variances assumed
15.260
.000
6.384
383
.000
.484
Equal variances not assumed


6.486
365.149
.000
.484


1.               ให้ท่านเขียนสมมติฐานทางสถิติ
2.               ให้ท่านนำผลการวิเคราะห์จากตาราง 1 และ 2 มาสรุปเป็นตารางรายงานการวิจัย 1 ตาราง
3.               ถ้า a = 0.05 ท่านจะสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ให้อธิบายเหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดจึงสรุปเช่นนั้น
4.               ค่า t ที่ท่านนำมาใส่ในตารางรายงานการวิจัย คำนวณมาจากสูตรใด ให้ระบุสูตรคำนวณให้ชัดเจน

3.              จากข้อสงสัยที่ว่า เพศมีอิทธิพลต่อเวลาเฉลี่ยในการใช้อินเตอร์เน็ตหรือไม่ จึงทำการเก็บข้อมูลและมีผลการวิเคราะห์ดังตาราง 3 ให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้
1.               เขียนสมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติให้สอดคล้องกับข้อสงสัยดังกล่าว
2.               ระบุตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.               ให้แปลความหมายผลการวิเคราะห์ในตาราง 3 และอธิบายเหตุผลว่าทำไมท่านจึงสรุปเช่นนั้น

เวลาเฉลี่ยในการใช้อินเตอร์เน็ต
เพศ
Total
X2
Sig
ชาย
หญิง
X
< 30 นาที
   count
10
62
22
16.545*
.001

  % within เพศ
7.6%
24.4%
18.7%


30 – 60 นาที
   count
70
104
174  % within เพศ
53.4%
40.9%
45.2%


1 2 ชั่วโมง
   count
31
56
87  % within เพศ
23.7%
22.0%
22.6%


2 ชั่วโมงขึ้นไป
   count
20
32
52  % within เพศ
15.3%
12.6%
13.5%   count
131
254
385  % within เพศ
100.0%
100.0%
100.0%*P < .01

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น