วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อ.ธำรงค์+อ.ปรีชา+อ.ลักขณา

อ.ลักขณา
1.             วิเคราะห์ five force ของ Drink for men
2.             จัดทำโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ Drink for men  และจงอธิบายถึงประโยชน์และขอบเขตของโครงการ

อ.ปรีชา
1.             Tesco พบปัญหาอะไรในสหรัฐ  ในฐานะท่านเป็นผู้บริหารมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ปัญหาดังกล่าว
2.             หากท่านเป็นผู้บริหารของ Tesco ท่านจะใช้ BSC ในการประเมิน CEO ของ Fresh&Easy ได้อย่างไร
3.             Fresh & Easy มีการนำนวัตกรรมอะไรมาใช้  จงบอกมา 2 ข้อ

อ.ธำรงค์
1.             SBU ใช้กลยุทธ์ Difference strategy และกลยุทธ์ Overall – cost Leadership  โดยมี Distinctive Competency ในระดับหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร
2.             การทำธุรกิจแบบครบวงจรได้เปรียบในการแข่งขันจริงหรือไม่  อย่างไร
3.             ไทยเบฟมีเหตุผลและแรงจูงใจในการทำธุรกิจอื่นอย่างไร
4.             e-bay ใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับธุรกิจอย่างไร  คุณค่าที่ลูกค้าได้รับคืออะไร
5. Intel  Moor’s Low มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างไร ในยุค Orditini (ไม่แน่ใจชื่อภาษาอังกฤษ) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1 ความคิดเห็น: