วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความผิดพลาดที่ทำให้สอบไม่ผ่านวิชา BM 603

    ความผิดพลาดที่ทำให้สอบไม่ผ่านวิชา  BM 603
  
     1. ข้อสอบออกเป็นกรณีศึกษา  สถานการณ์ในปัจจุบันโดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งคู่แข่ง  สินค้าทดแทน  การตอบนั้นอยู่ในเวลาจำกัด  จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในด้านการนำเอาความรู้นอกกรณีศึกษามาตอบ  ดังนั้น  ในการสอบครั้งนี้  หากต้องการได้คะแนนต้องนำข้อมูลจากกรณีศึกษาเท่านั้นมาตอบ
            2. หากมีการถามโดยเน้นให้ใช้ควารู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดประกอบการตอบนักศึกษาต้องมีทฤษฎี  และแนวคิดทางการตลาดมาสนับสนุนให้ชัดเจนห้ามตอบแทน  ไม่มีแนวคิดทางการตลาดสนับสนุน
            3. หากคำถามอนุญาติให้ใช้ความคิดส่วนตัวสนับสนุน  นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่มากกว่าความรู้ด้านการตลาดมาประกอบการตอบได้
            4. หากมีคำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้นักศึกษาเจาะลึกในด้านจุดอ่อนหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
            5. หากคำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์  Key Success  Factor  ให้นักศึกษา  Focus  ไปที่การทำ  TOWs Matrix 
            6. หากมีคำถามเกี่ยวกับจุดเด่น/จุดยืน  ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในอนาคตให้  Focus  ไปที่กลยุทธ์การกำหนด  STP  โดยเฉพาะ  Positioning
            7. สิ่งที่จะถูกถามแน่นอนในข้อสอบคือ  กลยุทธ์การตลาด   
                        a. หากเป็นสินค้าที่มีตัวตนให้  Focus  ไปที่ 4 P’s
                        b. หากเป็นสินค้าบริการให้ Focus  ไปที่  7 P’s
            แนวคิดและทฤษฎีที่จำเป็นในการสนับสนุนการตอบได้แก่
a.             Product Life Cycle
b.            Ansolf Model, Penetrate, New Market, New product diversify
c.             BCG Model, Dog, Question mark, Star, Cash Cow
d.            Five Force Model (Industry Competitor  New entrant
e.              Substitution goods Supplier Customers)
f.               STEEP Social, Technology, Economic Political
g.            Marketing Strategy
I .    Product Compo near cure benefit Packaging  Add Value Service,
       Potential
II.   Price Skinning, Price Penetrated, yield management add pricing
       market price cost base pricing and competitive pricing
III.  Place Intensive Distribution Channel, Selective Distribution
       Channel Exclusive Distribution Channel
IIII. Promotion Above the line, Below the line.

1 ความคิดเห็น: