วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

BM625 ประเด็นการเงิน case The Body Shop

The Body Shop International PLC

ในช่วงปลายปี 1990, The Body Shop International PLC, เป็นหนึ่งในร้านค้าปลีกที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ถึงแม้ว่า บริษัทมีรายได้จากอัตราการเจริญเติบโต 20% ในช่วงต้นถึงกลางปี 1990 ปลายปี 1990 ​​การเจริญเติบโตได้ชะลอเหลือประมาณ 8%  โดยร้านค้าปลีกในส่วนของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับผิวและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำการแข่งขันที่รุนแรงสำหรับ The Body Shop, The Body Shop ล้มเหลวในการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยเน้นที่ขยายตัวตามตลาดเกือบทุกห้างสรรพสินค้าในอเมริการวมทั้งแทบทุกมุมถนนช้อปปิ้งของสหราชอาณาจักร

Anita Roddick ผู้ก่อตั้ง The Body Shop ได้ยุติการเป็นประธานบริหาร (CEO) ในปี 1998 หลังจากความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะพลิกโฉมบริษัท Patrick Gournay ผู้บริหารจากบริษัทอาหารฝรั่งเศส Danone SA ได้มาเป็นประธานบริหาร (CEO) อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการปีงบประมาณปี 2001 รายได้จาการขยายตัว 13% แต่กำไรลดลง 21%  Pretax Gournay กล่าวว่า,"นี่คือผลของความคาดหวังและเราจะผิดหวังกับผลที่เกิดขึ้น"

ถึงอยางนั้น, Gournay มั่นใจว่ากลยุทธ์การดำเนินการใหม่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น กลยุทธ์ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ เพื่อขยายแบรนด์ Body Shop โดยจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มการลงทุนในร้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และสินค้าคงคลัง และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมของผู้ถือหุ้นของเรา

สมมติว่าในฤดูใบไม้ผลิของปี 2001 ที่จะมาถึง Anita Roddick ผู้ก่อตั้ง และคณะกรรมการและ Pattrick Gournay, (CEO) ขอความช่วยเหลือในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ The Body Shop  โดยคุณจะต้องประมาณการรายได้ในอนาคตของ The Body Shop และความต้องการด้านการเงิน ความท้าทายในการทำงานกับคำแนะนำนี้ไม่ควรที่จะประมาณการต่ำ  Anita Roddick ได้เป็นผู้ตัดสินใจสำหรับเงินทุน โดยการประมาณการของคุณจะต้องไม่เพียงแต่จะถูกต้อง แต่จะต้องให้ผลลัพธ์ของข้อมูลเชิงลึกในทางปฏิบัติและจะต้องตรงไปตรงมา ในสิ่งที่คุณพูดและวิธีการที่แนะนำนั้นจะมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ถ้าคุณสะดวกในการใช้ Exhibit 8 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงบการเงิน 3 ปีข้างหน้า และแสดงหนี้สินของ The Body Shop โดยคุณอาจจะมุ่งเน้นที่ส่วนสุดท้ายของกรณีศึกษานี้ (Roddick Want to Know) จากประสบการณ์ แต่นักเรียนจำนวนมากได้พบว่าการบริหารนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเบื้องต้นของการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

ภาพรวมของการพยากรณ์ทางการเงิน

ในการแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการของ Roddick คุณมีการพยากรณ์ 2 แบบคือ การพยากรณ์แบบคลาสสิก และแบบผสม มีดังนี้

พยากรณ์แบบ T-account

: วิธีการนี้จะเริ่มต้นด้วยฐานของปีงบการเงิน เช่น ปีที่ผ่านมา รายการผ่านการทำบัญชีสองครั้ง จะมีการกำหนดวิธีการที่แต่ละบัญชีที่ต่างกันและจะมียอดใหม่เกิดขึ้น ในขณะที่การไหลของกระแสเงินผ่านบริษัท วิธีการนี้จะยุ่งยากและอาจต้องใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เป็นปัจจัยภายนอกบริษัท (และปัจจัยภายใน) มาใช้ในการพยากรณ์ด้วย

ร้อยละของการพยากรณ์ยอดขาย

: วิธีการนี้จะเริ่มต้นด้วยการคาดการณ์ยอดขายแล้วประมาณบัญชีงบอื่น ๆ ทางการเงินบนพื้นฐานการขายและการบัญชี เทคนิคนี้ต่อการใช้  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์บางอย่างอาจคิดว่าการดำเนินงานสามารถเพิ่มปริมาณกำลังการผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย แต่บริษัทสายการบินซื้อเครื่องบินจัมโบ้ได้เพียงครึ่งเดียวของเครื่องบิน? ความสามารถในการดําเนินงานปกติจะเพิ่มขึ้นในปริมาณมากมากกว่าในปริมาณที่ค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อย ควรพิจาณาเปอร์เซ็นต์ยอดขาย ดังกล่าวด้วย

วิธีที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายคือแบบผสม ตัวอย่างเช่น T-accounts จะใช้ในการประมาณการส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ถาวร ส่วนร้อยละการพยากรณ์ยอดขาย จะใช้ในการประมาณการงบกำไรขาดทุน สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน เพราะรายการเหล่านี้อาจมีค่าที่แตกต่างกันหลังเกิดยอดขาย รายการอื่น ๆนั้น จะแตกต่างกันเมื่อคิดเป็นร้อยละของยอดขาย สำหรับภาษีค่าใช้จ่ายจะคิดเป็นร้อยละของรายได้ก่อนหักภาษี ในขณะที่การจ่ายเงินปันผลจะเปลี่ยนแปลงตามรายได้หลังหักภาษีและค่าเสื่อมราคามักจะเปลี่ยนแปลงตามสินทรัพย์ถาวรขั้นต้นA pencil and Paper Forecast

 เป็นการนำเสนอโครงสร้างงบการเงิน เราจะดูยอดประมาณการยอดขายจากงบกำไรขาดทุน และงบดุล  ลำดับแรกคือ ดินสอและกระดาษ (เปรียบเทียบเป็นขั้นตอนอย่างเพียงพอ) และภายหลังจาก Spreadsheet ในกรณีคุณเตรียม Pro froma หรือโครงการ งบกำไรขาดทุนและงบดุล ของ Body shop ในปี 2002 (งบกำไรขาดทุนในปี และงบดุล ณ สิ้นปี) มูลค่าทั้งหมดที่ควรจะเป็น คิดเป็นเงินปอนด์ ภายใต้สมมติฐานทางการเงิน ตามด้านล่างนี้

ยอดขาย                                                 422.733 ล้านปอนด์ (เพิ่มขึ้น 13% มากกว่าปี 2001)
ต้นทุนขาย                                             38% ของยอดขาย (422.733 ล้านปอนด์)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน               50% ของยอดขาย (422.733 ล้านปอนด์)
ดอกเบี้ยจ่าย                                          6% ของหนี้สิน (อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันต่อปี 2002)
กำไรสุทธิก่อนภาษี                             ขาย ต้นทุนขาย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายปันส่วนดอกเบี้ย
ภาษี                                                        30 % ของกำไรสุทธิก่อนภาษี (อัตราภาษี ของอังกฤษ)
เงินปันผล                                             10.9 ล้านปอนด์ (เหมือนกับ 3 ปีที่ผ่านมา)
กำไรสะสม                                          กำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินปันผล
สินทรัพย์หมุนเวียน                            32% ของยอดขาย
สินทรัพย์ถาวร                                     110.6 ล้านปอนด์
สินทรัพย์รวม                                       สินทรัพย์หมุนเวียน + สินทรัพย์ถาวร
หนี้สินหมุนเวียน                                                28% ของยอดขาย
หนี้สิน                                                   สินทรัพย์รวม หนี้สินหมุนเวียน + ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ                                              121.6 ล้านปอนด์ + สำรองตามกฎหมาย 

งบกำไรขาดทุน

เริ่มจากยอดขาย ใช้ยอดประมาณการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ณ เวลาที่เริ่มต้น    จะไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ตั้งแต่เราไม่รู้จำนวนหนี้สิน ประมาณกำไรก่อนภาษี, ภาษี ,กำไรหลังหักภาษี ,เงินปันผลและกำไรสะสม

งบดุล

ประมาณสินทรัพย์หมุนเวียน  32% ของยอดขายและเพิ่มยอดประมาณการสินทรัพย์ทั้งหมด เป็น 110.6 ล้านปอนด์ ต่อไปเป็นการประมาณหนี้สินหมุนเวียนเป็น 28% ของยอดขายและหุ้นสามัญ หนี้สินกลายเป็น “Plug” ตัวเลขนั้นทำเป็น 2 ส่วน จากยอดคงเหลือของงบดุล จำนวนเงินที่ประมาณการจากภายนอกนี้ ต้องการให้ Body Shop โดยสิ้นปี 2002 “Plug” จะประมาณการโดยจะหักจำนวนเงินของหนี้สินหมุนเวียนและหุ้นสามัญออกจากสินทรัพย์รวม 

Iterate

แรกต้น ดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับศูนย์ ในงบกำไรขาดทุน แต่ก็ไม่ถูกต้องถ้ามีหนี้สินค้างชำระหรือมากกว่าเงินสดคือการลงทุนในดอกเบี้ยรับ กรณีประเภทปัญหาการเงินจากงบกำไรขาดทุนและงบดุล ขึ้นอยู่กับในส่วนประกอบอื่นๆ  ดอกเบี้ยจ่ายจำเป็นที่จะประมาณการจากกำไรสะสม  ซึ่งคำนวณจากหนี้สินหรือจะเรียกว่า วงจรของปัญหา  ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการของปัญหา(โดยปกติ 6 % ของหนี้สิน) จากนั้นการประมาณการของดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นการจ่าย 2 รอบ 5 หรือ 6 เดือน ซึ่งมาจากการประมาณของดอกเบี้ยจ่ายและหนี้สินยังไม่เปลี่ยนแปลงมาก จะหยุดทำซ้ำเมื่อการเปลี่ยนแปลงไม่มาก

A Spreadsheet Model Forecast

การพยากรณ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ช่วยให้สามารถนำไปใช้ได้สะดวกสบายรวดเร็ว มี 2   วิธี ดังนี้

ตาราง 1 / Excel Spreadsheet

เปิดหน้า Excel   Spread Sheet เลือกที่คำสั่ง <Tools> แล้วรายการเมนู <Options> ถัดจากนั้นเลือกแท็บ <Calculations> เลือก <manual> ใส่ตัวเลข 1 ในช่อง <Maximum Iterations> ยืนยันช่อง <Iterations>

ใช้ตารางที่ 1 เพื่อจะเป็นข้อมูลในการทำ works sheet เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ ข้อมูลให้เติมหัวเรื่องที่ด้านบนของแผ่นงานต่อจากนั้นก็ใส่ข้อมูลงบกำไรขาดทุนลงไป
ใช้ตารางที่ 2 เป็นข้อมูลแนะนำ เพื่อที่จะใสข้อมูล ครั้งแรกให้ใส่เลข 0 ลงในช่อง Inter net (สำคัญมาก) ในขณะที่ทำให้คุณต้องมั่นใจในการใช้สูตรด้วย
กลับไปที่งบดุลอีกครั้งเพื่อที่จะกลับไปใช่สูตรคำนวณ Internet คือ “Interest rate X Debt” ให้กดปุ่ม F9 แล้วคุณจะเห็นว่า works sheet   คุณเปลี่ยนไป คุณสามารถกดได้มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งสรุปที่ตัวเลขควรจะเป็น 6 % ในช่องหนี้สินระยะยาวและงบดุล และยังมีวิธีทำอีกวิธี คือ (automatically)ตาราง 2 / Excel Spreadsheet

เปิดหน้า Excel   Spread Sheet   เลือกเมนู <Tools> แล้วรายการเมนู <Options> ถัดจากนั้นเลือกแท็บ <Calculations> คลิกที่ <Automatic> และใส่ 100 ใน <Maximum Iterations> ยืนยันช่อง <Iterations>

หมายเหตุ : เปลี่ยนการทำซ้ำของคุณรวมกับ Circularity ของ Debt Plug และดอกเบี้ยจ่าย (ต่อมาเราจะเพิ่ม Circularity ของตารางข้อมูล) สามารถนำไปสู่บางสถานการณ์ทำให้เกิดความสับสน มันเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมที่คุณต้องทำซ้ำการตั้งค่าของคุณ (ตารางข้อมูลนำไปสู่การ Circularity เพิ่มเติม) เมื่อเปรียบเทียบกับงานของคุณให้คนอื่น ต้องแน่ใจว่าทั้งสองท่านได้ทำซ้ำกันและมีการตั้งค่าและกด (F9) ในจำนวนครั้งเท่ากัน (ให้แน่ใจว่าคุณอาจมีตารางไม่มีข้อมูลหรือตารางข้อมูลเดียวกัน) แผ่นงานของคุณตอนนี้ควรมีลักษณะเหมือน Exhibit 3

Projecting Farther
ถึงขั้นตอนนี้คุณมีการจัดการเพื่อโครงการงบการเงิน Body Shop ในปี 2002 ตอนนี้ขยายโครงการของคุณถึง 2003 และปี 2004 ดูตารางที่ 3 สำหรับ Excel วิธีง่ายๆในการทำเช่นนี้คือการคัดลอกแบบจำลองของคุณเป็นเวลาสองปีเพิ่มเติม ก่อนที่จะคัดลอกสูตรจากคอลัมน์ B ไปคอลัมน์ C และ D ให้ตรวจสอบว่าการอ้างอิงใด ๆ กับการป้อนข้อมูลของคุณ (เซลล์ B3 ถึง B12) เป็นการอ้างอิงที่แน่นอนโดยการอ้างอิงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การอ้างอิงที่แน่นอนหมายถึง การคัดลอกเซลล์ B16 ถึง B35 ไปยังส่วนอื่น ๆ ของ Spreadsheet ของคุณ ให้เซลล์มีการเชื่อมโยงกลับไปยังต้นฉบับ (เช่น B5) อีกสิ่งหนึ่งโปรแกรมที่สมมติขึ้นมานั้น เซลล์ควรที่จะเชื่อมโยงไปที่เซลล์ใหม่ได้ เช่น C5 การทำการอ้างอิงที่แน่นอน ให้ใส่เครื่องหมาย $B$3 แทน B3 ตอนนี้คุณควรจะพร้อมที่จะคัดลอก :

ตาราง 3 / Excel Spreadsheet
เลือกช่วงของข้อมูลของคุณโดย Highlight ไว้ในแผ่นงาน เลือกเมนู <Edit> แล้วรายการเมนู <Copy> Highlight เซลล์ที่คุณต้องการคัดลอก เลือกเมนู <Edit> แล้วรายการเมนู <Paste>

หมายเหตุ คุณจะต้องเปลี่ยนสูตรส่วนของเจ้าของสำหรับปี 2003 และ 2004 สำหรับปี 2003 ทำให้สูตรเท่ากับส่วนของเจ้าของปี 2002 บวกเพิ่ม 2003 ของไปยังกำไรสะสม นอกจากนี้คุณควรจะทำยอดขายเติบโต โดยใช้ยอดขายปี 2002 x ยอดขายที่คาดการณ์ปี 2003 ที่อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย (13%) ขณะที่คุณป้อนข้อมูลเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคุณจะเห็นผลกระทบเป็นระลอกผ่านรูปแบบของคุณWhen Debt is negative
ตอนนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการในสถานการณ์ที่หนี้ติดลบนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับบริษัทตามฤดูกาลหรือวัฏจักรรูปแบบการขาย หนี้ติดลบจะถูกตีความเป็นเงินสดเกินดุล อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่จะแสดงเงินสด ผู้จัดการที่ไม่ใช่ทางการเงิน (เช่น Anita Roddick) อาจไม่รู้จักวีการนำเสนอนี้ การแก้ปัญหาเงินสดเกินดุลในด้านสินทรัพย์ของงบดุล หลังจากนั้นให้ตั้งค่าสามบรรทัดใหม่ด้านล่างรายการสุดท้ายในงบดุล

ชื่อ                                                                                                                           สูตร
สินทรัพย์ทดลอง (Trial assets)                                                                        สินทรัพย์หมุนเวียน + สินทรัพย์ถาวร
หนี้สินและส่วนของผู้ทดลองใช้ (Trial liabilities and equity)                                ส่วนของเจ้าของ+ หนี้สินหมุนเวียน
Plug                                                                                                                       สินทรัพย์ทดลอง หนี้สินทดลอง

ตอนนี้ป้อนสูตรสำหรับเงินสดส่วนเกิน :
= IF (Plug <0, - PLUG, 0)

แทนค่า Plug คุณควรใช้ตำแหน่งเซลล์สำหรับจำนวน Plug ที่เกิดขึ้นจริง สูตรสำหรับหนี้ที่เป็นดังต่อไปนี้
= IF (ปลั๊ก PLUG> 0, +, 0)

จาก Exhibit 4 สำหรับตัวอย่างของวิธีการดูSpreadsheet ของคุณควรมีลักษณะอย่างไร หากต้องการดูวิธีการปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานให้เปลี่ยนสมมติฐาน COGS/SALES เป็น 0.45 และกด (F9)
= + (B6*B34)-(B6*B28)


หากเงินสดเกิน คุณควรสร้างดอกเบี้ยรับแทนดอกเบี้ยจ่าย ในกรณีที่มีเงินสดเกินดุลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนสูตรค่าใช้จ่ายของคุณสนใจดังต่อไปนี้
= + (B6 * B34) - (B6 * B28)

ตัวอย่างของผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นใน Exhibit 5Explore Sensitivities

หลังจากแบบจำลองของคุณใน Exhibit คุณพร้อมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ใน Pro Forma โดยเห็นว่าในรูปแบบสมมติฐานการคาดการณ์จะส่งผลต่อความต้องการทางการเงิน นักวิเคราะห์การเงินอาจต้องการลองใช้รูปแบบต่อไปนี้หรือมากกว่าหนึ่งในการรวมกัน

*สมมติว่ายอดขายในปี 2002 จะได้รับการล้าน GBP500
*สมมติว่า COGS ที่ 45% ของยอดขาย
*สมมติว่ามีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นถึง 60% ของรายได้สุทธิ
*สมมติว่า Body Shop ต้องเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 เท่า โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก 100 ล้านปอนด์ในปี 2002
*สมมติว่าสินค้าคงเหลือสูงกว่าคาด (โดยการเพิ่มสินทรัพย์หมุนเวียนถึง 40% ของยอดขาย)
*สมมติว่าปรับปรุงบัญชีรายได้สะสมเพื่อให้สินทรัพย์หมุนเวียนที่ 28% ของยอดขาย
*สมมติว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการขาย

เกิดอะไรขึ้นกับค่า Plug (เช่น หนี้) ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปสมมติฐานในส่วนการป้อนข้อมูลใน Spreadsheet ดูเหมือนจะมีผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดในความต้องการกู้เงินในอนาคต
ตารางข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการนำการวิเคราะห์ โดยจะคำนวณหนี้หรือสิ่งอื่นที่คุณต้องการที่จะมุ่งเน้นตามค่าที่แตกต่างกัน สำหรับการตั้งสมมติฐาน เช่นอัตราการเจริญเติบโต ใน Excel คุณสามารถสร้างตารางข้อมูลโดยใช้กระบวนการสองขั้นตอนที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่าคุณต้องการประมาณการหนี้และเงินสดเกินดุลของ Body Shop ที่ COGS/SALES ratio เป็น 0.35, 0.38, 0.40, 0.42, 0.44, 0.45, และ 0.48

1.             การตั้งค่าตาราง ย้ายไปยัง Spreadsheet .ใหม่ และพิมพ์ COGS/SALES ratio (0.35, 0.38, 0.40, 0.42, 0.44, 0.45, และ 0.48) ในคอลัมน์ ที่ด้านบนของคอลัมน์ถัดไป (หนึ่งแถวด้านบน COGS/SALES ratio แรก) ใส่ตำแหน่งของค่าที่จะประมาณการ ในกรณีนี้ หนี้หรือ =B34 ในช่องถัดมา ให้พิมพ์เงินสดเกินดุล =B28 ตารางข้อมูลของคุณควรจะถูกจัดรูปแบบตามที่แสดงใน Exhibit 6

2.             ป้อนคำสั่งตารางข้อมูล ตารางที่ 4 การให้คำสั่งสำหรับการตั้งค่าตารางข้อมูล


ตารางที่ 4 / Excel Spreadsheet
Highlight เซลล์ที่ใส่ COGS/SALES ratio และเซลล์หนี้และเงินสดเกินดุล เซลล์ที่ด้านขวาของ COGS/SALES ratio และเซลล์ด้านล่างของหนี้และเงินสดเกินดุล เป็นเซลล์ที่จะถูกเติม และควรที่จะ Highlight เลือกเมนู <Data> แล้วรายการเมนู <table> ในกล่อง <Column Input Cell> ให้ใส่เซลล์ที่ COGS/SALES ratio เป็น B4 คอมพิวเตอร์จะกรอกข้อมูลลงในตาราง

การเพิ่ม Circularity นำไปสู้ตารางข้อมูลที่ทำให้เกิดความสับสน เพื่อหลีกเลี่ยงการนี้ต้องแน่ใจว่าที่จุดนี้ เพื่อตั้งจำนวนทำซ้ำอย่างน้อย 10 ผลควรมีลักษณะเช่น Exhibit 7
ตารางข้อมูลใน Exhibit 7 ที่ COGS/SALES ratio 45% ที่บริษัทต้องการกู้ สิ่งนี้ก่อให้เกิดคำถามขึ้นในใจเกี่ยวกับว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่นสงครามราคาหรือความผันผวนของต้นทุกวัตถุดิบ รูปแบบ Spreadsheet ของคุณสามารถบอกคุณเกี่ยวกับความซับซ้อนมากขึ้นในรูปแบบข้อมูลตาราง ไม่มีการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะสามารถหาความผิดพลาดของมูลค่าเครื่องมือ อาวุธที่มีเครื่องมือที่จะง่ายต่อการย้อนกลับและลองใช้รูปแบบในสมมติฐานป้อนข้อมูลอื่น ๆ ไว้ก่อนหน้านี้
หมายเหตุ : โปรดจำไว้ว่าการคำนวณตารางข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจะต้องมีการทำซ้ำในแผ่นงานของคุณ เมื่อเปรียบเทียบการทำงานของคุณกับเพื่อนของนักเรียนให้บางอย่างที่ทำซ้ำของคุณจะถูกตั้งค่าที่เหมือนกันและคุณมีประมาณตารางข้อมูลเดียวกันในไฟล์ของคุณ

Roddick Wants to Know

ขณะนี้คุณได้มีพยากรณ์แบบง่าย, จัดทำการประมาณการตามอย่างเต็มรูปแบบของบัญชีตามที่รายงานจริงโดย Body Shop ในปี 2001 Exhibit 8 นำเสนอผลสำหรับสามปีที่ผ่านมา กรุณาประมาณการทั้งหมดของบัญชีสำหรับสามปีถัดไป จะเห็นบัญชีที่คุ้นเคยจำนวนมากเช่นเดียวกับบัญชีที่ผิดปกติบางอย่างเช่นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สำหรับบัญชีส่วนใหญ่ คุณควรคาดการณ์โดยใช้อัตราร้อยละของยอดขายจากประสบการณ์ปีก่อนหน้า คุณอาจใช้ค่าเฉลี่ยของสามปีที่ผ่านมา คุณอาจต้องการใช้เพียงปีล่าสุด หรือถ้าคุณสังเกตเห็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญในบัญชี ให้ลองนำการเจริญเติบโตหรือหดตัวของร้อยละมาใช้ในปีต่อ ๆ ตามคำตัดสินของคุณ อย่างไรก็ตามสมมติฐานที่จะตัดสินใจใช้ คุณควรแยกสมมติฐานอีกครั้งตามด้านบนของแผ่นงานของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสมมติฐานได้ แล้วจากนั้นก็จะไหลผ่านแผ่นงานของคุณ นอกจากนี้สิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการคำนวณ หลังจากนั้นคุณต้องสามารถชี้ไปที่หนึ่งเซลล์เป็นคอลัมน์ Input Cell ในตารางข้อมูล

ทำเงินเบิกเกินบัญชีของ Plugและดอกเบี้ยจ่าย (ที่ 6%) ในเงินเบิกเกินบัญชี สัดส่วนของหนี้ระยะยาวและหนี้สินระยะยาว ถ้าคุณข้ามส่วนนี้ไปโดยปราศจากการทำกิจกรรมข้างต้น คุณอาจแตกต่างจากนักเรียนเพื่อนของคุณ ในการทำเคสนี้ที่หนี้เป็นลบ

ตั้งสมมุติฐานของคุณเกี่ยวกับการเติบโตของยอดขาย ตั้งข้อสมมติฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น จัดทำรายงายเสนอต่อ Roderick ตอบคำถามต่อไปนี้

1.             คุณจะทำการพยากรณ์ทำอย่างไร? ทำไมพวกคุณถึงเลือกสมมติฐานที่คุณทำ?
2.             บนพื้นฐานการวางแผนตามแบบของคุณ จะจัดหาเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ตามที่ Body Shop ต้องการในช่วงเวลานี้
3.             สามหรือสี่ สมมติฐานที่สำคัญที่สุดหรือกุญแจที่จะขับเคลื่อนการพยากรณ์ครั้งนี้คืออะไร ผลกระทบต่อความต้องการทางการเงินของแต่ละสมมติฐานเหล่านี้คืออะไร ทำไมสมมติฐานเหล่านี้มีความสำคัญ
4.             ทำไมการค้นพบของคุณมีความเกี่ยวกับผู้จัดการทั่วไปเหมือน Roddick การค้นพบของที่เกี่ยวของของ Roddick คืออะไร  จากการวิเคราะห์ของคุณสิ่งที่ Roddick ควรกระทำคืออะไร


ในการอภิปรายเรื่องการวิเคราะห์ของคุณกับ Roddick ไม่ควรยอมให้ตัวเองสะท้อนการวิเคราะห์ประมาณการ หรือศัพท์แสงทางการเงินโฟกัสความคิดเห็นในผลลัพธ์ของคุณ แจ้งสิ่งที่กิดขึ้นอย่างง่ายๆตามที่คุณสามารถทำอย่าพอใจกับเพียงแค่การนำเสนอผล  เชื่อมโยงสิ่งที่คุณค้นพบต่อข้อเสนอแนะเช่นปัจจัยสำคัญในการจัดการ, โอกาสเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและประเด็น Warranting careful analysis จำไว้ว่า Roddick ปกติแล้วค่อนข้างเบื่อเรื่องการเงิน เป็นไปได้ที่จะต้องพยายามอธิบายการวิเคราะห์ของคุณให้น่าสนใจ รวมทั้งผู้คน ลูกค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสุขภาพและพลวัตของธุรกิจของเธอ ขอให้โชคดี

1 ความคิดเห็น: