วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ BM 606 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ

ข้อสอบ BM 606 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ ของอาจารย์ 2 ท่าน คือ

ตอนที่ 1 ข้อสอบ  (20 คะแนน)
โจทย์ต้องการให้นักศึกษาทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่ม โดยเป็นการทำประกันรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาครัฐ และเอกชน โดยเน้นทั้ง กลุ่ม องค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเล็ก
·        เขียนวัตถุประสงค์ในการวิจัย
·        ตัวแปรที่ใช้
·        เขียนสมมติฐานการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
·        Population, Sample size และ Sample Design
·        สร้างแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ข้อสอบ (20 คะแนน)
è(2.1) อ.กำหนด ชื่อเรื่อง, วัตถุประสงค์ , สมมติฐานการวิจัย, แบบสอบถาม พร้อมทั้งมีตัวเลขจากการเก็บแบบสอบถาม และตัวเลขจากการคำนวณจากโปรมแกรม SPSS มาให้
(ดูหนังสือสีฟ้า ตัวอย่างกรณีศึกษา 1 ท้ายเล่ม) (16 คะแนน)
เท่าที่จำได้นะจ๊ะ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน
วัตถุประสงค์
1.               ศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน
2.               ศึกษาระดับพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน

สมมติฐานการวิจัย
1.               ผู้ใช้บริการที่เพศต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินต่างกัน
ตัวแปรคุณภาพ (2 กลุ่ม)   -   ปริมาณ => สถิติ T-test
2.               ผู้ใช้บริการที่อายุต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินต่างกัน
ตัวแปรคุณภาพ (มากกว่า 2 กลุ่ม)   -   ปริมาณ => สถิติ F-test
3.               ผู้ใช้บริการที่อายุต่างกันมีความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินต่างกัน
ตัวแปรคุณภาพ (มากกว่า 2 กลุ่ม)  -   คุณภาพ=> สถิติ Chi-square

…………………………………………………….

แนวคำตอบ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. ใช้ร้อยละสำหรับการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
2. ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
3. ใช้ Independent Sample t - test สำหรับการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 1
4. ใช้ One- way ANOVA หรือ F - test สำหรับการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 2
5. ใช้ Chi- square สำหรับการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 3
ให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์ จากข้อมูลตัวเลขที่อ.ให้มา ดูตัวอย่าง กรณี จส. 1000 คะ
…………………………………………………….

è(2.2)  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างไรกับงานวิจัย จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน (4 คะแนน)
..................................................................................................................
จุดเด่น จุดด้อยของงานวิจัย

จุดเด่น
1. มีการตั้งสมมติฐานได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. มีการใช้ภาษาในการนำเสนอรายงานวิจัยได้อย่าง ถูกต้อง สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
3. แบบสอบถานที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มีการใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน
4. สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
5. มีเครื่องมือในการทดสอบสมมติฐานได้เป็นอย่างดี
6. ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้วยตนเองทำให้ประหยัดงบประมาณและได้แบบสอบถามกลับคืนมา 100%
7. ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
8. ใช้เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้มาสนับสนุนข้อมูล

จุดด้อย
                1. รายงานวิจัยนี้เน้นที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพียงแหล่งเดียว จึงทำให้ไม่ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษาอื่น กลุ่มวัยเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยสูงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลการบริโภคอาการเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มต่างอย่าง

                2. ไม้ได้ทำการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของมหาวัทยาลัยอื่นทำให้ไม่มีข้อข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบกัน ซึ่งอาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

                3. ผู้วิจัยได้ได้แจ้งว่าใช้โปรแกรมอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูล
                4. ไม่ได้ศึกษาความแตกต่างที่เป็นปัจจัยทำให้มีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน เช่น คนที่มีโรคประจำตัว คนป่วย หรือคนที่มีสุขภาพดีเพื่อให้ทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น