วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบ Final BM607

อ.ปรีชา
1.เทสโก้ประสบปัญหาอะไรในการทำธุรกิจในสหรัฐถ้าท่านเป็นที่ปรึกษาของเทสโก้ท่านจะให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร จงแสดงวิธีการแก้ปัญหาและให้เหตุผลประกอบข้อเสนอของท่าน
การที่สั่งการให้คนอังกฤษเข้าไปสอบถามชาวอเมริกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคนั้นจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการสำรวจความต้องการที่แท้จริงเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม แก้ปัญหาโดย จ้างคนในท้องถิ่นแทนแล้วจะได้ข้อมูลที่แม่นยำและตรงตามความต้องการของลูกค้าก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาคือ
            -การตัดสินใจ เลือกเปิดร้านค้าสะดวกซื้อต้นทุนต่ำที่ ตามประสบการณ์ที่เคยทำในอังกฤษ เพื่อความแปลกใหม่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายนั้น ส่งผลไม่ดีเพราะชาวอเมริกันไม่ชอบรูปแบบการซื้อแบบนี้
            -การทำ Packageสินค้าที่แสดงบาร์โค๊ด เป็นผลให้สะดวกต่อการซื้อแต่ไม่ได้เป็นความต้องการของผู้บริโภคชาวอเมริกันที่ต้องการเลือกสินค้าเอง

2.ผู้บริหารเทสโก้สามารถประเมินความสำเร็จของ CEO Fresh & Easyด้วยบาลานสกอร์การ์ดได้อย่างไร
            โดยการการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อให้ทราบถึงสถานะ พื้นฐานขององค์การ   และ กำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ พร้อมทั้ง การกำหนดมุมมองด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจการ
โดยการประเมิน ดังต่อไปนี้
1.      แง่มุมด้านการเงิน  ได้แก่ การคิดอัตราส่วนทางการเงิน, ลูกหนี้, กระแสเงินสด
2.      แง่มุมด้านลูกค้า มองดูสิ่งที่มีผลกระทบต่อลูกค้าโดยตรง เช่น การให้บริการลูกค้า ความพึงพอใจ
3.      แง่มุมด้านกระบวนการและประสิทธิภาพการทำงาน ดูสิ่งที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานภายในธุรกิจ เช่น ความสำเร็จในการจัดตั้ง Fresh & Easy
4.       แง่มุมด้านการการเรียนรู้และเติบโต เช่น รายได้จากสินค้า , การมีส่วนร่วมของพนักงานในการให้ข้อเสนอแนะ, การฝึกอบรมพนักงาน
3.ผู้บริหารเทสโก้สามารถใช้การจัดการด้านนวัตกรรมอย่างไรมาช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน จงเสนอมา 2 ข้อ
            -การสร้างร้านค้าจำลองในคลังสินค้าบนเขตอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการพัฒนาแบบอย่างสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา เป็นนวัตกรรมด้านการวิจัยในการหาความรู้เพื่อทดสอบความต้องการในตลาดก่อนขายจริง
            -การเลือกเปิดร้านค้าสะดวกซื้อต้นทุนต่ำตามแบบของอังกฤษ แทนการเลือกเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าในทุกระดับของอเมริการวมไปถึงการตกแต่งร้านที่แตกต่างกัน เป็นนวัตกรรมในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
            -การผลิตสินค้าโดยใช้ชื่อ “Fresh & Easy” เป็นนวัตกรรมในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้า ได้รับรู้ถึงความสดใหม่และสะดวก ในการซื้อสินค้า
            -การทำPackageสินค้าที่แสดงบาร์โค๊ดสะดวกต่อการซื้อของผู้บริโภคและเป็นเทคโนโลยีง่ายต่อการชำระเงิน  เป็นนวัตกรรมด้านการผลิตโดยนำเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาช่วยในการขายสินค้า เพื่อการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
            -การพัฒนาอาหารแช่แข็ง ของ “Fresh & Easy” เป็นนวัตกรรมในด้านการผลิตเพื่อเพิ่มความสนใจของผู้บริโภค           
            -การวางแผนที่จะเปิดร้านค้าที่เรียกว่า “food deserts”เป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ เพื่อเพิ่มสิ่งใหม่ๆและสร้างความแตกต่างแก่ลูกค้า

(เพื่อนจะเลือกข้อไหนก็ได้นะเป็นนวัตกรรมหมดเลย ตามโจทย์อาจารย์ให้เลือก 2 ข้อ)
อ.ธำรงค์
1.ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ
    1.1 การวิเคราะห์คู่แข่งขันใน Industry Sector เดียวกันและการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีประโยชน์แก่ผู้บริหาร SBU ในการกำหนดกลยุทธิ์แข่งขันได้อย่างไร
          การวิเคราะห์คู่แข่งขันใน Industry Sector เดียวกันนั้น เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการทำธุรกิจทำให้เรารู้ถึงสภาวะที่ธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมนั้นๆ ดำรงอยู่ เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจสามารถปกป้องตนเองให้พ้นจากสิ่งรอบข้าง ที่มีผลต่อการทำธุรกิจของเราและในขณะเดียวกันก็สามารถทนแรงผลักดันจากด้าน ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเรา เราสามารถวิเคราะห์โดยใช้ Five Force Model ได้แก่
            การแข่งขัน เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับคู่แข่งขันทั้งหมดที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับเรา ผลิตภัณฑ์และตลาดเดียวกับเรา ตรวจสอบดูว่า คู่แข่งของเรามีกลยุทธ์อะไรบ้างที่มากระทบองค์กรของเรา การวิเคราะห์ขนาดของคู่แข่งขัน กำลังการผลิต เงินทุน ส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน
            อำนาจการต่อรองของลูกค้าเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบอำนาจการต่อรองของลูกค้าว่ามีมากน้อยเพียง ใด ถ้ามีการแข่งขันในทางธุรกิจสูงและผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในแง่ของรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง
            อำนาจการต่อรองของ suppliers เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ผู้ผลิตที่ขายวัตถุดิบต่างๆ ให้แก่บริษัทเรา โดยการวิเคราะห์การพึ่งพาจากผู้ผลิต ถ้าธุรกิจเราต้องมีการพึ่งพาผู้ผลิตรายหนึ่ง ๆ สูงก็จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจมากขึ้น เพราะถ้าผู้ผลิตรายนั้นไม่สามารถส่งวัตถุดิบได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตามจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเราทันที
            การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นการวิเคราะห์ว่ามีความยากง่ายในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มากน้อย เพียงใด ถ้าการเข้ามาของผู้ประกอบรายใหม่สามารถทำได้ง่ายและสะดวกก็จะต้องทำให้ บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจได้ง่าย
            สินค้าทดแทน เป็นการวิเคราะห์ว่าสินค้าและบริการที่บริษัทมีอยู่นั้น มีโอกาสหรือไม่ที่จะมีสินค้าและบริการอื่นเข้ามาทดแทนสินค้าและบริการเดิม ของบริษัท ซึ่งอาจทำให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงในอนาคต
            ส่วนการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นการบอกว่าใครคือกลุ่มผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ กลุ่มที่มีความต้องการ รสนิยมการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการเหมือนๆ กัน ซึ่งการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดจากการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้คุณลักษณะของผู้บริโภคที่ มีความเหมือนๆ กัน โดยการเลือกส่วนตลาดที่คิดว่ามีประสิทธิผลและสามารถสื่อไปยัง กลุ่มผู้ซื้อ เพื่อทำให้ผู้ซื้อทำการซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
           ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นมีประโยชน์แก่ผู้บริหาร SBU ในการกำหนดกลยุทธ์แข่งขันได้ โดยที่ว่า เมื่อเรารู้กลุ่มเป้าหมาย เราก็จะสามารถกำหนดสินค้าของเราตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ และนำไปสู่กลยุทธ์ในการแข่งขัน เช่น เราจำทำการผลิตสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาด ถ้าเราไม่วิเคราะห์อุตสาหกรรมของสินค้าและกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทำก่อน เราก็จะไม่สามารถเข้าไปแข่งขันได้  และอาจกำหนดกลยุทธ์ผิดพลาดได้   จะเห็นได้ว่าการการวิเคราะห์คู่แข่งขันใน Industry Sector เดียวกันและการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีประโยชน์แก่ผู้บริหาร SBU ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในธุรกิจของเราได้อย่างดี
(เพื่อนๆ ลองเสริมๆๆดูนะ เค้าก็จำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะ)

    1.2 SBU ที่ใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบ Differentiation กับ SBU ที่ใช้กลยุทธิ์แบบ Overall    อาจจะมี Distinctive Competency ในระดับหน้าที่งานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
       แตกต่างกันในระดับหน้าที่ ดังต่อไปนี้คือ
       1.กลยุทธ์การตลาด Differentiation พยายามที่ทำให้ได้มาถึงความแข็งแกร่งในความต่างของการทำการตลาด ส่วนOverall  เน้นโดยรวมและมองความคุ้มค่าของเงินลงทุนในการทำการตลาด  
            2.กลยุทธ์ทางการเงิน Differentiation ต้องการเงินทุนที่มากและต่อเนื่องไม่เน้น ถ้ามีเงินมากสามารถสร้างความต่างได้หลากหลาย ส่วนOverall เน้นต้นทุน 
            3.กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล Differentiation คนต้องมีความชำนาญและCreate ตลอดเวลา
            4.กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา Differentiation ต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความแตกต่าง
 (ประมาณนี้ล่ะ ข้อนี้จำไม่ค่อยได้จร้า)
2.1 การทำธุรกิจแบบครบวงจรทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันจริงหรือไม่เพราะเหตุใด
          ทำให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขันจริง เพราะการทำธุรกิจแบบครบวงจรเป็นการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการออกสู่ตลาด ก่อให้เกิดความได้เปรียบการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนที่ลดลงอย่างแน่นอน ซึ่งการธุรกิจแบบนี้ได้หมายถึง การมีความสามารถหลักในการทำธุรกิจด้วย อาทิเช่น CP ที่มีการทำธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์เอง ผลิตเอง ไปจนถึงการจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคเอง เป็นต้น (ประมาณนี้นะ โม้ๆๆไป)

2.2 การกระจายธุรกิจออกไปยังอุตสาหกรรมอื่นของกลุ่มไทยเบฟ น่าจะมีเหตุผลและแรงจูงใจทางธุรกิจประการใดบ้าง
          การกระจายธุรกิจ ของกลุ่มไทยเบฟเป็นการตัดสินใจที่จะกระจายธุรกิจที่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่มีความสัมพันธ์ ธุรกิจที่มีอยู่เดิมนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์โดยการสร้างคุณค่าของบริษัทเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  ให้เกิดทักษะและความรู้หลายๆทาง รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับธุรกิจเดิม
            เช่นการที่ไทย เบฟการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีสัดส่วนกำไรมากขึ้น ออกสู่ตลาด อาทิเช่น ช้างไลท์  (ประมาณนี้นะค่ะ เค้าจำไม่ค่อยได้แล้ว)

3. กรณีศึกษา eBay
    3.1 ธุรกิจหลักของ eBay คืออะไร eBay ให้คุณค่าประการใดแก่ผู้ใช้บริหาร eBay  ใช้กลยุทธิ์อะไรในระดับธุรกิจและบริษัท
            ธุรกิจของ  eBay  คือ การทำธุรกิจ e – commerce (ธุรกรรมออนไลน์)  ในรูปแบบการประมูลออนไลน์ สำหรับการทำธุรกิจนี้ลูกค้าที่สำคัญคือ ผู้ซื้อทั่วโลกจะเป็นลูกค้าเราได้  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
           คุณค่าที่ eBay นำเสนอ คือ ทำให้ตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพขึ้นมาได้ เหตุผลที่ตลาดแบบดั้งเดิมทั่วไปไม่มีประสิทธิภาพเพราะ ตลาดนั้นกระจัดกระจายและมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ทำให้การพบกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นยากและสิ้นเปลือง มีสินค้าจำนวนจำกัดและไม่หลากหลาย มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าต้องผ่านคนกลาง eBay ทำตลาดให้มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการสร้างเงื่อนไขทางการตลาดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ  และทำให้การทำการค้าออนไลน์ได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น คือ
1.ผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถซื้อหรือขายได้ทุกอย่าง ด้วยบริการของ eBay ผ่านระบบ PayPal ทุกธุรกิจหรือผู้บริโภคที่มี email และ credit card หรือบัญชีธนาคารสามารถและจ่ายและรับเงินผ่านออนไลน์อย่างปลอดภัย, สะดวก, และประหยัด
            2.โปรแกรมความเชื่อใจและความปลอดภัย มีกระดาน Feed back ทำให้ผู้ใช้สามารถให้ความเห็นแก่ผู้ใช้คนอื่นได้ ความเห็นตอบรับจะเป็นตัวบอกผลของการซื้อขายของแต่ละคนได้ สิ่งนี้เป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นระหว่างชุมชนออนไลน์ กระดาน Feed back จะช่วยทำให้ลดความไม่มั่นใจของผู้ซื้อเวลาทำการค้ากับผู้ขายคนใหม่ได้
            3.โปรแกรม Safeharbor TM   ซึ่งให้แนวทางการค้าและข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทและจากการใช้บริการ eBay  ในโปรแกรมนี้มีพนักงาน eBay เป็นผู้ตรวจสอบจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
            4.My eBay โปรแกรมนี้สามารถทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานต่าง ๆ ที่พวกเขาใช้ใน eBay ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีทั้งข้อมูลที่เพิ่งประมูล การขาย ยอดเงินในบัญชี หมวดสิ่งที่ชอบ และรายงานผลตอบรับจากผู้ใช้ และลิงค์ไปเว็บอื่น ๆ อีกด้วย
            5. การปกป้องสิทธิของตราสินค้าหรือความลับทางการต่างๆรวมไปถึงข้อมูลการทำสัญญาระหว่างคู่ค้า eBay ควบคุมดูแลและเก็บความลับตรงนี้อย่างดีจนกลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ eBay และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ซื้อขายบน eBay
            สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความจงรักภักดีของลูกค้า (Loyalty) ในการกลับมาใช้บริการของ eBay ซ้ำ ซึ่งเกิดจากการสร้างความเป็นสังคมที่แข็งแกร่งของ eBay
          กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางรวมของบริษัทฯ
            1. eBay ใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขัน (Competitive Strategy) โดยการสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategies) ซึ่งเป็นการใช้ความแตกต่าง เป็นการสร้างเว็บไซด์ขายของในรูปแบบของการประมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยสามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในรูปแบบที่คู่แข่งไม่สามารถทำได้ โดยการดึงการตลาดมากกว่าการผลักดันตลาด ทำให้องค์กรมรการเติบโต
          กลยุทธ์ระดับบริษัท เป็นแนวนโยบายตามสายการแบ่งงาน เป็นการนำกลยุทธ์มาใช้ในระดับปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุได้ซึ่งวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่สามารถประเมินค่าออกมาได้อย่างชัดเจน และจะเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้มีการประสานกันเพื่อความสำเร็จของกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่หน่วยปฏิบัติงาน eBay มี Distinctive Competencies คือการสร้างเว็บการประมูลที่โดดเด่น มีการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าที่แตกต่างจากคู้แข่ง  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สำหรับกลยุทธ์ระดับบริษัท ที่ eBay ใช้คือ
          1.กลยุทธ์การตลาด พยายามที่ทำให้ได้มาถึงความแข็งแกร่งในทุกด้าน ได้แก่           Product  การสร้างและหา ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
            Price เห็นได้จากการพัฒนาตลาดให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลการทำการซื้อขายในด้านราคาที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของลูกค้าด้วย
            Place มีการขยายตลาดไปในวงกว้าง และเข้าถึงฐานลูกค้าได้อย่างดี
            Promotion   การที่แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างนั้นทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วกว่าสิบล้านคนและมีสินค้า 16 ล้านชิ้นกระจายทั่วโลก เห็นได้ชัดเลยว่ามีความแข็งแกร่งด้าน promotion มากๆ และเป็นธรรมดาของผู้ที่จะขายหรือซื้อสินค้าย่อมก็ต้องมองหาตลาดที่มีสินค้ามากอยู่แล้ว เเกิดจาการทำกลยุทธ์ในส่วนนี้
            2.กลยุทธ์ทางการเงิน รายได้ของ eBay จะถูกสร้างขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม บริการโฆษณาของบุคคลที่สามให้บริการแบบ end - to - end และออฟไลน์ในส่วนของสหรัฐ, นานาชาติ, และการชำระเงินของ ยอดขายของ eBay ได้เพิ่มขึ้นทุกปี จากงบการเงิน eBay มีผลการดำเนินงานที่ดี ถ้าพิจารณาในงบดุล eBay มีหนี้สินที่ต่ำ จะส่งผลให้ eBay สามารถจัดสรรเงินเพื่อเพิ่มในการลงทุนและพัฒนาก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่องค์กร
          3.กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล มีพัฒนาบุคลากรขององค์กร ที่ดีสรรหาคนที่มีความสามารถเพื่อการพัฒนาบุคคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ขยายตัวไปในระหว่างประเทศ
          4.กลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน  มีการใช้ทรัพยากรที่มี บุคลากร เทคโนโลยี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการมาโดย ตลอดรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนทีมบริหาร
            5.กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา eBay ได้ทำการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด รู้จักเลือกเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เห็นได้จากโปรแกรมต่างๆที่ eBay เลือกใช้ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างเหมาะสม

            (เพื่อนๆลองย่อๆๆไปนะค่ะ)

 3.2 Moor’s Law มีความสำคัญอย่างไรต่อวัฒนธรรมองค์กรของ Intel? Intel สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้อย่างไร? ในยุคของ Ortellini มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการใดบ้าง
การสร้าง Moor’s Law เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน ไมโครโปรเซสเซอร์ โดยการตั้ง Moore’s Law  เพราะว่าเห็นว่า จำนวนผลิตภัณฑ์ด้าน ชิฟ จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทุกๆ 24 เดือน  กฎของ Moore จึงกลายเป็น วัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลดีกับอินเทล
Intel สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันเช่น อินเทลสร้างวัฒนธรรมองค์กร(Culture Corporation) กับวิศวกรว่าควรมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป คือ “disagree and commit” ซึ่งให้ทุกคนในบริษัทฯแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่เห็นด้วย ให้แสดงความคิดเห็นออกมากันจนพอใจ และหาข้อสรุปที่ได้รับยอมรับจากทุกคน เพราะ Intel คิดว่าการที่เก็บเอาไว้ไม่แสดงออกมาจะทำให้บริษัทไม่มีการเจริญก้าวหน้า เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร และการร่วมมือกับ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสำหรับการสร้างออกแบบตัวชิฟ 64 บิท ทำให้บริษัทอินเทลประสบผลสำเร็จและได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นต้น
แต่ในยุคของ Ortellini มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้ดำเนินการใช้กลยุทธ์ในการผลักดันบริษัทโดยทำการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่คือ “platforms” และในขณะที่ตลาดคอมพิวเตอร์อยู่ในช่วงเติบโตช้าลง ตลาดด้านมือถือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีขนาดพกพาเป็นคู่แข่งรายใหม่ของ ตลาดคอมพิวเตอร์  Otellini จึงต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของอินเทล โดนการเสนอว่าอินเทลไม่ควรทำด้านไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียว แต่ควรจะมาพัฒนาปรับปรุงสิ่งใหม่ด้านชนิดต่างๆของชิฟ ให้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ได้ดี ในขณะเดียวกันเขาได้ทำการปรับโครงสร้างของบริษัทใหม่ โดยการแบ่งหน่วยงานออกเป็นระบบตามแต่ละผลิตภัณฑ์ และทำการจัดสรรผู้เชี่ยวชาญกระจายไปตามสายผลิตภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน
Paul Otellini   เป็น CEO คนแรกที่ไม่ใช่วิศวกร เขาเน้นการให้ความสำคัญทางด้านการตลาด เพราะเขาคิดว่า อินเทลจะสามารถสำเร็จได้ด้วยตลาดใหม่ในด้านการสื่อสารมากกว่าด้านเทคโนโลยี และด้วยความพยายามในการพัฒนาและการทำกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องของอินเทลให้เป็นผู้นำ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด มากในที่สุด โดยความพยายามจากผู้บริหารยุคต่างๆแม้ว่าจะมีวิจัยทัศน์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันคือ การทำให้อินเทลคงความเป็นผู้นำในด้านนี้อย่างยั่งยืน

อ.ลักคณา
1.ให้นักศึกษาใช้Five Force Model ในวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องดื่มสำหรับผู้ชาย (อาจารย์ให้ case มา)
1. การเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่
- ง่าย เป็นอุปสรรค
2. การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ไม่รุนแรง น้อยราย เป็นโอกาส
3. สินค้าทดแทน
-มีมาก เป็นอุปสรรค
4. อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ
-มีน้อย เป็นโอกาส (คู่แข่งขันยังน้อยราย)
5. อำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ
-มีมาก (น้อยอยู่) เป็นอุปสรรค
(เพื่อนๆเขียนเหตุผลตามกรณีศึกษาที่อ่านนะ ) จำได้ประมาณนี้ อ่านเคสอิกทีนะ
2.ถ้าต้องทำ CSR ควรทำโครงการประเภทใดให้ น.ศ. อธิบายขอบเขตของโครงการและประโยชน์โดยย่อ
          CSR เป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท  เช่น
โครงการให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ   ขอบเขตของโครงการ คือ ให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ประโยชน์ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีผลอย่างมากต่อการยอมรับให้บริษัทดำเนินธุรกิจในสังคมได้    ทำให้ประชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
(ประมาณนี้นะค่ะ เค้าจำไม่ค่อยได้แล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น